1.  כללי

- אתר “PartyBella ” (להלן: “האתר”) הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.
– כל המבצע שימוש מכל סוג שהוא באתר, בין אם זה רכישת מוצר ו/או קריאת מאמרים ו/או כל שימוש אחר, מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר, כולל מדיניות הפרטיות של האתר, ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
– תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים גם לנשים במשמע.
- כותרות הפרקים בתקנון זה מובאים לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

– הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. 

 2.   הזכות להשתתף במכירות הנערכות באתר

- רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר כל מי שהוא בגיל 18 ומעלה, כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ומחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל או בחו”ל על ידי אחת מחברות האשראי המוכרות.
– מבצע הפעולה באתר הנו בעל תעודת זהות ישראלית בתוקף או דרכון זר בתוקף או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל או בחו”ל.

– אם מבצע הפעולה באתר הינו קטין (מתחת לגיל 18) או מי שזקוק לקבל אישור מאת צד שלישי כל שהוא כדי לבצע פעולה משפטית, מצהיר ומאשר כי קיבל את הסכמת הוריו, אפוטרופסיו, או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
– PartyBella שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת ו/או שאינה לפי כללי ההשתתפות, ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר, ו/או שביצעו מעשה בלתי חוקי ו/או עברו על הוראות הדין.
– PartyBella שומרת לעצמה את הזכות לאסור השתתפות במכירות במידה ויוודע לה שהמוצר או מוצרים שנרכשו מהאתר או ישירות מהחברה מיועדים למכירה לצד ג’, אלא אם התקבלה לכך הסכמה מפורשת בכתב ומראש מאת PartyBella.

3.   זכויות יוצרים

- כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר זה כולל שם האתר, עיצוב האתר, גרפיקת האתר, המוצרים שבו, הגרפיקה של המוצרים, איורים, תמונות, לוגו, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, שייכים ל- PartyBella או מי מטעמה במלואם או שניתנו לנו על פי רשיון.
– אין להעתיק, לשכפל, לתרגם, להפיץ, לשווק, לפרסם, למכור, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כלשהו כל חלק מהאמור לעיל או את כולו, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של PartyBella בכתב ומראש.

4.   מחירים

- מחירי המוצרים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המוצר.
- המוצרים הנמכרים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.

– מחירי המוצרים התקפים לגבי הזמנה שנעשתה הם המחירים שמפורסמים באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה.
– חיוב ההזמנה יהיה בהתאם למחירי המוצרים השונים בתוספת הוצאות משלוח כפי שמפורטים באתר.
– במקרה ונוצר מצב של חוסר התאמה בין המחיר ו/או תיאורו של מוצר כפי שמופיע באתר, לבין מחירו ו/או תיאורו, כפי שמופיע בספרי PartyBella יקבע המחיר בספרי PartyBella . במקרה זה יהיה הלקוח זכאי לקבלת מלוא התמורה ששולמה עבור המוצר, באם יודיע ל- PartyBella בכתב על ביטול העיסקה טרם שסופק לו המוצר, או באם יודיע ל- PartyBella על ביטול העיסקה תוך 14 יום ממועד שסופק לו המוצר, לפי המאוחר.
– PartyBella שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.

5.   תהליך ההזמנה

- במסגרת ביצוע פעולת רכישה של מוצר באתר במכירה יהיה על כל מבצע הפעולה להירשם לאתר ולמלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים המבוקשים הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק.
– כדי שניתן יהייה לספק את המוצרים הכלולים בהזמנה, צריכה ההזמנה להתקבל ולהיקלט במערכת האתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב ההזמנה. לכן יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים בטופס ההזמנה. אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא ניתן להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו ל- PartyBella בגלל פרטים מוטעים, יחויב מבצע ההזמנה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

– במידה והלקוח אינו מעוניין לבצע את פעולת הרכישה זו באמצעות האינטרנט הוא יוכל להשלים מסירת פרטים אלה באמצעות הטלפון.
– הלקוח רשאי לבחור במספר תשלומים כמפורט בטבלת התשלומים בטופס ההזמנה, ובהתאם לתנאים המופיעים בטבלה זו, לרבות תשלום ריביות.
– לידיעתכם, הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או בכל דין.
– לאחר ביצוע ההזמנה תישלח הודעה ראשונית על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה מעיד אך ורק שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת ואינו מחייב את האתר ו/או מי מטעמו לספק את המוצרים שהוזמנו.
– פרטי הפעולה באתר ופרטי ההזמנה לרכישת מוצר באתר לרבות פרטי מבצע הפעולה באתר יועברו למחשב עיבוד הנתונים של האתר.
– עיסקת הקנייה תושלם רק לאחר ש –PartyBella תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין PartyBella.
– במידה וחברות האשראי סרבו לאשר את ההזמנה, תישלח למבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ולהשלמתה.
– במידה ומבצע הפעולה לא יצר קשר עם שירת הלקוחות של האתר ו/או הסדיר את אישור העסקה תוך 10 ימים ממועד קבלת ההודעה מ- PartyBella, תתבטל ההזמנה באופן אוטומטי וללא צורך בהודעה נוספת ומבלי לחייב בכל צורה את PartyBella.
–  PartyBella עושה ככל יכולתה כדי לוודא שמוצרים הנמצאים באתר הינם במלאי במועד ההזמנה, אולם, במידה ויתברר כי מסיבות שונות מוצר שנרכש באתר לא היה במלאי בעת רכישתו באתר, תישלח הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון למבצע הפעולה. במקרה זה, PartyBella תהיה רשאית להציע ללקוח מוצר חלופי דומה או שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותתקבל הצעתה, תעודכן ההזמנה. במידה ומבצע הפעולה לא יהיה מעוניין במוצר החלופי, הוא יהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנת המוצר שאינו במלאי, ולא יבוצע חיוב בכרטיס האשראי של מבצע הפעולה עבור מוצר זה. אם הסכום בגין המוצר שולם, PartyBella תחזיר למבצע הפעולה סכום זה, בהתאם למחיר ששולם עבור המוצר שאינו במלאי. למבצע הפעולה לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי PartyBella בשל היעדר מלאי כאמור.

 6.   אספקה

- PartyBella תספק את ההזמנה תוך 10 ימי עסקים ממועד קבלת האישור על העסקה מחברת האשראי של המזמין.
– ימי עסקים נחשבים ימים א`-ה`, לא כולל ימי שישי, שבת ערבי חג וחג.

-PartyBella תעשה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצרכי המזמין. יחד עם זאת, זמני האספקה המפורטים הינם בכפוף לתנאי השירות ולוחות הזמנים המקובלים בחברת השילוח.
– הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, שירות דואר ישראל, פעולות איבה ו/או כוח הטבע (רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו”ב).

– PartyBella תהייה רשאית לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר כתנאי למסירה המוצר.

7.  ביטולים והחזרת מוצרים

- מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).
– במידה שלקוח יהיה מעוניין לבטל את הזמנתו לפני שכרטיס האשראי שלו חוייב, יוכל לעשות זאת ללא חיוב כלשהו באמצעות הודעת ביטול במייל לשרות לקוחות שלנו:   info@partybella.co.il
- במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו או להחזיר מוצרים לאחר שההזמנה נשלחה, יהייה עליו ליצור קשר עם שרות לקוחות שלנו תוך 14 יום מיום קבלת המוצרים למייל: info@partybella.co.il

– לאחר תאום מראש וקבלת אישור יוכל הלקוח להחזיר את המוצר בצרוף חשבונית המס לחברת PartyBella, אם בעצמו או ע”י דואר רגיל או שליח, על חשבונו ובאחריותו, כל זאת ובתנאי שבמוצר לא נעשה כל שימוש, המוצר סגור באריזתו המקורית, שלם, ללא פגם ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או קלקול ו/או באותו מצב בו קיבל אותו.
– לאחר הגעת המוצר לחברת PartyBella, הלקוח יזוכה דרך כרטיס האשראי שלו על המוצר בניכוי דמי טיפול ומשלוח ובניכוי דמי ביטול עיסקה כחוק.
– לקוח שיסרב לקבל הזמנה שנשלחה והגיעה אליו, יקבל את כספו בחזרה בניכוי דמי טיפול ומשלוח כפולים ובניכוי דמי ביטול עיסקה כחוק.
– PartyBella שומרת לעצמה אז הזכות לזכות את הלקוח באופן חלקי או לא לזכות את הלקוח בכלל, זאת במידה והמוצר שהוחזר נבדק ונמצא שלא הוחזר כחדש ואינו באריזתו המקורית והחדשה.
– למרות האמור לעיל, לא ינתן החזר כספי למוצר שנרכש בעיצוב אישי לאחר שמוצר זה כבר יוצר.
– במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, רשאי הלקוח להחליף את המוצר על-ידי הודעה באמצעות פניה לשירות הלקוחות באתר info@PartyBella.co.il   ו – PartyBella תדאג להחליף את המוצר הפגום בתקין.

 8.   אחריות

- במידה שהלקוח קיבל מוצרים פגומים, ניתנת לו הזכות להחליפם או להחזירם ולקבל את כספו בחזרה, כפי שמפורט בתנאים לעיל.
– בשום נסיבות לא תחול על האתר ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין.
– אנו משקיעים מאמץ בשמירה על עדכניות המידע הניתן באתר ועל דיוקו, יחד עם זאת אין אנו נושאים בחבות כלשהי, במפורש או במשתמע, בכל הנוגע לרמת השלמות, הדיוק, המהימנות, ההתאמה או הזמינות של האתר או המידע, המוצרים, השירותים או הגרפיקה שהאתר כולל למטרה כלשהי. הסתמכות כלשהי מצדכם על מידע כאמור הנה אך ורק על פי שיקול דעתכם.
– התכנים באתר נתונים לשינוי ללא הודעה מוקדמת וכל התסמכות כלשהי מצדכם על נתונים אלו הינה על
- האתר ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה  על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי או בכל אמצעי תשלום אחר בו נעשה שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

– ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי הלקוח ולדרישותיו.
–  “PartyBella” מתחיבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את האתר ואת ורמת השירות בו אך אינה מתחייבת שהשירות באתר יתקיים בבטחה וללא טעויות, לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל ספקי המשנה, ו/או מי מטעמם.

9.   שירות לקוחות

הגולשים באתר והמזמינים באמצעותו יכולים לפנות לשירות הלקוחות של PartyBella באמצעות מייל –info@PartyBella.co.il  בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר, למוצרים שבו, לבירורים, שאלות, אספקות, הצעות ותלונות. 

10.   שונות

PartyBella שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

הדין החל על אתר זה, הקניות בו ותקנון זה הינו הדין הישראלי בלבד. במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישות מוצרים באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה  מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת”א בלבד.

 

תכנות: GreenCode